• 19324 |
  • 1393/02/16 |
  • 18:31

تصویری از عبادت مرتاضان هندی در سال 1880

این عکس در هندوستان و در سال 1880 گرفته شده است .این مرتاضان در این مراسم سنتی دور خود آتش خورشید روشن کرده اند و در آن سرگین گاو ریخته اند.سرگین گاو همچون خود گاو در آیین آنان مقدس بوده و باعث تطهیر روح آنان از درون می شود. همچنین سرگین گاو باعث بیشتر روشن نگه داشتن آتش نیز می شود.

 

 

 

چاپ خبر