• 19837 |
  • 1395/01/13 |
  • 22:11

افشاگری نمایندگان حزب ایران نوین علیه همدیگر

اتهاماتی که این چند نفر نماینده فرهنگی مجلس علیه یکدیگر وارد می‌سازند موجب شده است که لطمه‌ی شدیدی به موقعیت حزب مذکور در بین فرهنگیان وارد شود...

 دو دستگی ، اختلاف و وابستگی به دربار از جمله ویژگی‌های مشترک احزاب فرمایشی عصر پهلوی بود. سند زیر نشان می‌دهد که نمایندگان فرهنگی «حزب ایران نوین» چگونه علیه هم اظهار نظر و افشاگری ‌کرده‌اند . بر اساس این سند «اتهاماتی که این چند نفر نماینده فرهنگی مجلس علیه یکدیگر وارد می‌سازند موجب شده است که لطمه‌ی شدیدی به موقعیت حزب مذکور در بین فرهنگیان وارد شود» در اینجا فقط باید این سوال را مطرح کرد که آیا حزب مذکور واقعاً در میان فرهنگیان نفوذ داشته است؟

چاپ خبر