• 30996 |
  • 1394/04/24 |
  • 17:53

عکس/ کلاس ریاضی در دوره قاجار

دو بعلاوه دو همیشه و همه جا می شود چهار؛ اما شکل آموزش ریاضی در قدیم با مدارس امروزی خیلی تفاوت داشته است. عکس زیر مربوط به عصر قاجار است.

چاپ خبر