• 31068 |
  • 1394/04/31 |
  • 19:25

یک مدرسه دولتی در دوره قاجار/عکس

عده ای از دانش آموزان یک مدرسه دولتی در اواخر دوره قاجاریه

چاپ خبر