• 35570 |
  • 1395/03/25 |
  • 16:54

سرلشگر آریانا، تیمسار مخالف فرهنگ اسلامی

حسین معتمدی منوچهری تنکابنی معروف به بهرام آریانا (سرلشکر ) و جمعی از امرا و فرماندهان لشگر آذربایجان در حاشیه یک مهمانی در باشگاه افسران در تبریز مشاهده می شود. وی به دفاع از بهائیان در عصر پهلوی دوم اشتهار داشت.

جوان و تاریخ- عکس

سرلشگر آریانا، تیمسار مخالف فرهنگ اسلامی

حسین معتمدی منوچهری تنکابنی معروف به بهرام آریانا (سرلشکر ) و جمعی از امرا و فرماندهان لشگر آذربایجان  در حاشیه یک مهمانی در باشگاه افسران در تبریز مشاهده می شود. وی به دفاع از بهائیان در عصر پهلوی دوم اشتهار داشت.

چاپ خبر