• 37142 |
  • 1397/05/22 |
  • 12:32

مشروطه خواهان ناخالص در قاب تصویر

یپرم خان ارمنی و جعفرقلی خان سردار اسعد در یکی از ماموریتهای جنگی ، به اتفاق چندتن از افسران ژاندارمری و شهربانی

کافه تاریخ- عکس

 

یپرم خان ارمنی و جعفرقلی خان سردار اسعد در یکی از ماموریتهای جنگی ، به اتفاق چندتن از افسران ژاندارمری و شهربانی

چاپ خبر