• 37213 |
  • 1397/07/06 |
  • 12:04

سرویس مدارس در زمان پهلوی اول

جمعی از محصلین متوسطه یکی از مدارس تهران به هنگام سوار شدن داخل یک دستگاه اتوبوس در دوره اوایل سلطنت پهلوی

کافه تاریخ- عکس

 

جمعی از محصلین متوسطه یکی از مدارس تهران به هنگام سوار شدن داخل یک دستگاه اتوبوس در دوره اوایل سلطنت پهلوی

چاپ خبر