• 38854 |
  • 1398/10/26 |
  • 11:48

رضاخان در سالگرد کودتای سیاه در مراسم سان و رژه

رضاشاه پهلوی سوار بر اسب هنگام ورود به محوطه میدان مشق جهت شرکت در مراسم سان و رژه بمناسبت سالروز کودتای سوم اسفند سال 1299

کافه تاریخ- عکس

 

رضاشاه  پهلوی  سوار بر اسب  هنگام  ورود به  محوطه  میدان  مشق  جهت  شرکت  در مراسم  سان  و رژه  بمناسبت  سالروز کودتای  سوم  اسفند سال  1299

چاپ خبر