• 39857 |
  • 1398/11/26 |
  • 13:33
هنر دست دختران ایرانی

فرش؛ مهمترین جزء جهیزیه دختران

دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود به خانه شوهر می‌گیرند...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

صنعت فرش در ایران، صنعتی قدیمی و مهم است که بیشتر توسط دختران و با اهداف متفاوتی بافته می‌شد. فرش در ایران و به خصوص در دوره قاجار، بخش مهم و اصلی جهیزیه دختران محسوب می‌شد و تقریباً بسیاری از آنان در موقع ازدواج، فرشی نفیس با خود به همراه می‌بردند: 
«در ایران سه نوع فرش می‌باشند که عبارتند از قالی و گلیم ونمد. قالیهای بزرک که برای فرش کردن کاخهای سلطنتی بافته می‌شوند، بسیار ممتاز و در نوع خود بی نظیر می‌باشند. دوشیزگان نیز در ایام نامزدی قالیچه‌های بسیار نفیسی می‌بافند و آنها را بعنوان جهیز با خود بخانه شوهر می‌گیرند. این قالیچه بمنزله حلقه طلائی است که اروپائیان در موقع ازدواج باهم مبادله می‌کنند و باید همیشه با خود داشته باشند. زن ایرانی هم مادامیکه زنده است نمی‌تواند چنین فرشی را که بخانه شوهر آورده است از خود دورنماید. این فرش نامزدی هنرمندی و قابلیت دست عروس را می‌رساند، دقت در کار و حوصله و وفاداری بشوهر و درجه سازش روحی عروس را از بافتن چنین فرشی استنباط می‌نمایند و هر قدر این قالیچه نفیس و خوش بافت باشد داماد و کسان او نسبت عروس خوش‌بین‌تر می‌شوند زیرا که او نهایت دقت را در زیبائی نقشه و استحکام و تکمیل صنعت خود بکار برده است. چنین قالیچه‌ای باید در موقع عروسی زینت اطاق حجله خانه باشد.»1

1.هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه محمدعلی فره‌وشی‌، تهران، امیرکبیر، 1335، صص 126- 127 

چاپ خبر