قیچی سوسماری؛ ابزاری برای شکنجه+تصویر

قیچی سوسماری؛ ابزاری برای شکنجه+تصویر

این قیچی با شمایل یک تمساح، یکی از پرکاربردترین وسایل شکنجه در اروپای قرون وسطی بوده است.با توجه به درد بسیار زیاد و وارد کردن جراحت های عمیق، این قیچی، مجازات کسانی بود که برای کشتن شاه اقدام نمایند.

این قیچی با شمایل یک تمساح، یکی از پرکاربردترین وسایل شکنجه در اروپای قرون وسطی بوده است.با توجه به درد بسیار زیاد و وارد کردن جراحت های عمیق، این قیچی، مجازات کسانی بود که برای کشتن شاه اقدام نمایند. در صورت انجام این کار چه موفق به کشتن شاه می شدند یا نه، با این تمساح مجازات می شدند.روش شکنجه با این وسیله به این شکل بود که با توجه به دندانه های تیز و به هم نچسبیده آن، ابتدا آن را روی آتش سرخ نموده و مانند انبری ،آلت تناسلی زندانی را پس از تحریک، با آن گرفته و میکشیدند و گوشت آن را ریش ریش می نمودند.این کار باعث مقطوع النسل شدن زندانی،درد بسیار، عفونت و مرگ وی میشد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •