تابوت هایی برای شکاکین مسیحی

تابوت هایی برای شکاکین مسیحی

این ابزار شکنجه به نحوی طراحی شده بود که؛ روی صورت متهم سوراخی برای بازجویی از او وجود داشت و شکنجه گران می توانستند با او در حین شکنجه صحبت کنند.محکومان آن قدر در داخل این تابوت می ماندند تا می مردند.

این تابوت که در شهر نورنبرگ آلمان ساخته شده حاوی میخ های تیزی است و فرد محکوم داخل آن قرار داده می شده است تا بمیرد.میخ های این تابوت باغث خونریزی انسان میشد و به گونه ای به این تابوت دوخته میشد تا به آرامی خونریزی کند و از یک مرگ تدریجی رنج ببرد.این ابزار شکنجه به نحوی طراحی شده بود که؛ روی صورت متهم سوراخی برای بازجویی از او وجود داشت و شکنجه گران می توانستند با او در حین شکنجه صحبت کنند.محکومان آن قدر در داخل این تابوت می ماندند تا می مردند.عده ای از محققان این وسیله را ابداعی مربوط به قرون وسطی و برای مرتدین و شکاکان به مسیحیت می دانند اما برخی دیگر با توجه به کشف نشدن نمونه هایی دیگر از آن این دستگاه مرگ را مربوط به سالهای بعد از 1800 در اروپا می دانند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •