ترور اولین میانجی سازمان ملل میان اعراب و اسرائیل + عکس

ترور اولین میانجی سازمان ملل میان اعراب و اسرائیل + عکس

کُنت فولک برنادوت" شاهزاده سوئدی و میانجی سازمان ملل در حل مسئله اعراب و اسرائیل بود که در روز 17 سپتامبر سال 1948 هنگامی که با خودرو از یک منطقه اسرائیلی در فلسطین می گذشت هدف تیراندازی یک اسرائیلی افراطی قرارگرفت و کشته شد.

ترور اولین میانجی سازمان ملل میان اعراب و اسرائیل + عکس

کُنت فولک برنادوت" شاهزاده سوئدی و میانجی سازمان ملل در حل مسئله اعراب و اسرائیل بود که در روز 17 سپتامبر سال 1948 هنگامی که با خودرو از یک منطقه اسرائیلی در فلسطین می گذشت هدف تیراندازی یک اسرائیلی افراطی قرارگرفت و کشته شد.در این تیراندازی یک سرهنگ فرانسوی ناظر بر آتش بس نیز جان سپرد."برنادوت" در آخرین گزارش خود به دبیر کل سازمان ملل یادآور شده بود که اعرابی که از خانه های خود اخراج و آواره شده اند باید بازگردند و در ترتیبات بعدی، اورشلیم (بیت المقدس) باید وضعیت ویژه داشته باشد. وی خط مرزی تازه ای میان اعراب و اسرائیل ارائه داده بود.او که نخستین میانجی سازمان ملل در طول تاریخ این سازمان بود قبلا موفق شده بود که موافقت اعراب و اسرائیلی ها را به چهار هفته آتش بس به دست آورد و اتحادیه تازه تاسیس عرب را آرام سازد حال آنکه هیچیک از طرفین در اصل با طرحهای او موافقت نداشتند.برنادوت درهمان زمان پیش بینی کرده بود که اگر راه حل فوری برای مسئله فلسطین یافت نشود این مسئله دهها سال ادامه خواهد یافت، باعث خونریزی فراوان خواهد شد و قدرتهای رقیب از آن به سود خود بهره برداری و سوء استفاده خواهند کرد و صلح جهانی در مخاطره خواهد بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •