تبعید عالمان دینی به دلیل مخالفت با بهائیت

تبعید عالمان دینی به دلیل مخالفت با بهائیت

در سند زیر می‌بینیم که «سید محمد» معروف به «سلطان الواعظین شیرازی»، از علمای برجسته‌ی دوره‌ی پهلوی ، به دلیل سخنرانی‌هایش علیه حزب بهائیت از سیرجان به کرمان تبعید شده است..

حمایت رژیم پهلوی از تشکیلات ضاله بهائیت و پیشرفت آنها در مشاغل مهم سیاسی و اقتصادی از موضوعات قابل تامل و بررسی می‌باشد. اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد که این حمایت از یک سو ناشی از برنامه ضد اسلامی پهلوی ها‌ و از سوی دیگر ناشی از حمایت کشورهای خارجی و خاصه آمریکا- انگلیس- اسرائیل که از بهائیت به عنوان ابزاری مفید بوده است. در سند زیر می‌بینیم که «سید محمد» معروف به «سلطان الواعظین شیرازی»، از علمای برجسته‌ی دوره‌ی پهلوی ، به دلیل سخنرانی‌هایش علیه حزب بهائیت از سیرجان به کرمان تبعید شده است. این که رژیم پهلوی در سال 1313 این عالم بزرگوار را صرفاً به خاطر مواضعش راجع به بهائیت آن هم در شهرستان سیرجان برنتابیده ، نشان از وجود دست‌های پنهان استعمار در این زمینه دارد. تبعید مرحوم شمس الواعظین بر اساس این سند با واکنش‌های شدید مردمی همراه بوده است: «به قرار راپرت واصله طرفداران مشارالیه در سیرجان جلساتی به عنوان عزاداری تشکیل ، دکاکین را تعطیل نموده‌اند. والی امروز به محل حرکت [و] برای جلوگیری از بی‌نظمی دستور به ساخلو داده است.»

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •