ملیجک و روزه ای که از مردم باطل کرد

ملیجک و روزه ای که از مردم باطل کرد

ملیجک توپ {مشقی} کوچکش را چند روز آورده بود . پیش از افطار توپ در می کرد . دور روز اکثر مردم از بیرون و اندرون پیش از توپ افطار ، به هوای توپ ملیجک روزه شان را خوردند . این یادداشت های روزانه ناصرالدین شاه به خوبی احوالات ملیجک را نشان می دهد

جوان و تاریخ- کشکول

 

ملیجک توپ {مشقی} کوچکش را چند روز آورده بود . پیش از افطار توپ در می کرد . دور روز اکثر مردم از بیرون و اندرون پیش از توپ افطار ، به هوای توپ ملیجک روزه شان را خوردند . این یادداشت های روزانه ناصرالدین شاه به خوبی احوالات ملیجک را نشان می دهد .

ملیجک

 

ملیجک به نوشته معیرالممالک جز نزدیک ترین افراد به شاه بود به طوری که در تاریخ نقل شده است که شاه خطاب به مهدی قلی خان مجدالدوله داستان دل بستنش به ملیجک را اینگونه توضیح میدهد : اگر جز تو هر کس این سوال را از من پرسیده بود سخت مجازات میشد ، ولی به تو می گویم که خود نیز به راستی دلیل آن را نمی دانم. شاید از آنجا که می باید کسی بدون چند یا حداقل یک عیب نباشد ، خداوند مهرورزی به ملیجک را عیب من قرار داده و در محبتش بی اختیارم ساخته. البته این ملیجک ثانی در تاریخ استثنا نبوده قبل از او هم پدرش جز معتمدان و نزدیکان شاه قجری بوده و با لقب عزیزالسلطان در دربار رفت و آمدی داشته .

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •