بلوای خیابان زرگنده از کجا شروع شد

بلوای خیابان زرگنده از کجا شروع شد

در خرداد 1280 شمسی در ساختمان تابستانی سفارت روسیه در زرگنده تهران ، بلوایی شد . ماجرا البته از جایی شروع شده بود که امین السلطان رئیس الوزرای قجری ، با زیرکی تمام روس ها را در مقابل عمل انجام شده گذاشته بود ، یعنی قراردادی را که سراسر لغت های ناخوانای دوره قاجار بود و اصلاحات نافهوم آن هم با دستخط شکسته ، درست زمانی به سفارت فرستاد که خبرچین ها خبر آورده بودند ، مترجم سفارت روسیه برای شکار رفته و دست روس ها خالی است .

جوان و تاریخ- کشکول

امین السلطان رئیس الوزرای قجری

در خرداد 1280 شمسی در ساختمان تابستانی سفارت روسیه در زرگنده تهران ، بلوایی شد . ماجرا البته از جایی شروع شده بود که امین السلطان رئیس الوزرای قجری ، با زیرکی تمام روس ها را در مقابل عمل انجام شده گذاشته بود ، یعنی قراردادی را که سراسر لغت های ناخوانای دوره قاجار بود و اصلاحات نافهوم آن هم با دستخط شکسته ، درست زمانی به سفارت فرستاد که خبرچین ها خبر آورده بودند ، مترجم سفارت روسیه برای شکار رفته و دست روس ها خالی است . بلوای سفارت در هوای خوش زرگنده و در زیر درخت های سبز برای همین بود . عاقبت یکی از آدم های سفارت توانست بندی از قرارداد را که دقیقا برای خوانده شدن نوشته شده بود بخواند . بر اساس این بند ، مناطق شمالی کشور شامل خراسان ، گرگان ، گیلان ، مازندران و آذربایجان ، را که به قولی دم چک روسیه بود از دسترس انگلیسی ها دور می کرد تا روس ها را راضی نگه دارد . قرار داد هم البته همان قرارداد هشتم خرداد دارسی بود که انگلیسی ها توانستند راحت بخوانندش ، قراردادی که سال ها خون ایران را در شیشه کرد و نفتش را به حلقوم بقیه ریخت و خدا می داند که اگر کارمندان سفارت روسیه آن روز می خواندنش ، دو تا شاخ در می آوردند و شاید به خاطر مناقع خودشان سنگی هم در راهش می انداختند . در این قرار داد نوشته شده : ما بین دولت علیحضرت شاهنشاهی از یک طرف و ویلیام ناکس دارسی رانیته شهر لندن نمره 42 گرس ونر (من بعد در تمام امتیاز نامه به جای اسامی و محل توقف و ... مختصرا صاحب امتیاز قید خواهد شد ) از طرف دیگر موافق این امتیاز نامه تفاصیل ذیل مقرر شده است . فصل اول – دولت اعلیحضرت شاهنشاهی ایران به موجب این امتیاز نامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص پیدا کردن و استخراج و بسط دادن و حاضر کردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطا می نماید

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •