تلاش محمدرضاشاه برای تسلای چاپلوسان درباری
برشهایی از کتاب «زندگی و زمانه شاه»

تلاش محمدرضاشاه برای تسلای چاپلوسان درباری

شاه سعی کرد به بهترین وجهی که می توانست آنها را تسلا دهد و گفت : "دلیلی برای نگرانی وجود ندارد . ما برای استراحت می رویم و بزودی باز می گردیم."

جوان و تاریخ- مقالات

در 26 مهر ماه 1357 محمدرضاه پهلوی سرانجام مجبور شد کشور را ترک نماید،سفری که به گمان خیلی از تحلیل گران آن موقع سفر بی بازگشت بود. بدون شک فرار شاه زمینه های لازم برای ورود حضرت امام خمینی (ره) را فراهم نمود و در نهایت سبب وقوع انقلاب اسلامی ایران در 22بهمن  1357 گردید.

 

در ص 972 کتاب و در توصیف فرار شاه می خوانیم:

خروج خاندان سلطنتی از کاخ برای آنان و برای کسانی که سال ها در خدمت شان بودند، تجربه ای دهشتناک ، به گفته آتابای که شاهد آن صحنه بود"دردناک" بود . پیشخدمت ها کنار دیواری که در انتهای آن هلیکوپترهایی توقف کرده بودند که بنا بود شاه و شهبانو را به فرودگاه ببرند، صف کشیده بودند . همه جا صدای ناله و ز اری می آمد و پیشخدمت ها توی سر و صورت خود می زدند . شماری از آنها بهت زده به فضای خالی چشم دوخته بودند. شماری خود را روی پاهای شاه می انداختند و التماس می کردند که نرود . شاه سعی کرد به بهترین وجهی که می توانست آنها را تسلا دهد و گفت : "دلیلی برای نگرانی وجود ندارد . ما برای استراحت می رویم و بزودی باز می گردیم." این دلیل رسمی عنوان شده برای سفر او بود، ولی صورت و حالت وی، همان طور که از جلوی صف ماتم زدگان عبور می کرد، آن گفته را باطل می نمو د. آن اعتماد به نفس و وقارغرورآمیز قدیم شاه از میان رفته بود ، همه غر ق در احساس شکست بودند . پیشخدمت ها و نگهبانان که در فاصله ای به حالت خبردار ایستاده بودند، می دانستند که این آخرین باری است که پادشاه را می بینند؛ بازگشتی در میان نبود.

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •