اولین روزنامه نظامی ایران

اولین روزنامه نظامی ایران

اولین روزنامه نظامی ایران به نام “روزنامه نظامی علمیه وادبیه ایران” به تاریخ ۱۲۹۳ ه .ق توسط کارکنان مدرسه مبارکه آتاماژور تاسیس وتا ۱۲۹۶ دایر بود.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •