دولت پهلوی و تبلیغات وسیع برای انقلاب سفید شاه

دولت پهلوی و تبلیغات وسیع برای انقلاب سفید شاه

سند ذیل نشان می دهد که عوامل پهلوی جهت مقابله با هرگونه اعتراض جهت اجرایی نمودن انقلاب سفید شاه خود را آماده می کرده اند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •