در تاج شاه و فرح چه مقدار جواهرات به کار رفته بود؟

در تاج شاه و فرح چه مقدار جواهرات به کار رفته بود؟

با احتساب این مواردی که گفته شد تنها دو قلم از هزینه های جشن تاجگذاری شاه یعنی تدارک دو عدد تاج برای شاه و ملکه چقدر بر دوش ملت ایران هزینه تحمیل کرده بود ؟

جوان و تاریخ: تصویری از صفحه 17 ، دومین نشریه کمیته جشن دوهزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ؛ اداره آموزش و پرورش ناحیه 4 تهران درباره تاجگذاری محمدرضاشاه پهلوی
در این صفحه آمده است : تاج پهلوی که یک بار بر تارک سر سلسله دودمان پهلوی درخشدیو در 4 آبان 1346 شاهنشاه آریامهر ، آن را بر سرنهادند ، به وسیله سراج الدین جواهری ساخته شده 444 مثقال وزن دارد که از 3380 قطعه الماس ، 10 قطعه زمرد ، 20 قطعه یاقوت کبود ، 368 حبه مروارید ، 225 مثقال طلا و جواهر و 69 مثقال مخمل سرخ رنگ ساخته شده است .
تاج علیا حضرت شهبانو که در سال 1346 ساخته شده با کلاه 900/480/1 کیلوگرم وزن دارد و از سی و شش عدد زمرد ، 360 عدد یاقوت ، 105 عدد مروارید ، 1469 قطعه برلیان و 1646 قطعه جواهر ساخته شده است .
با احتساب این مواردی که گفته شد تنها دو قلم از هزینه های جشن تاجگذاری شاه یعنی تدارک دو عدد تاج برای شاه و ملکه چقدر بر دوش ملت ایران هزینه تحمیل کرده بود ؟!

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •