گزارشی از فساد مالی و اداری برخی از خاندان سلطنتی /سند

گزارشی از فساد مالی و اداری برخی از خاندان سلطنتی /سند

گزارشی در مورد سوء استفاده های مالی و اختلاس برخی از افراد خاندان سلطنت در قراردادهای شرکتهای مختلف ، تصرف زمینهای کشاورزی ، کارسازی ، اخذ رشوه ، دخالت در معاملات دولتی و ...

جوان و تاریخ- سند

گزارشی از فساد مالی و اداری برخی از خاندان سلطنتی /سند

گزارشی در مورد سوء استفاده های مالی و اختلاس برخی از افراد خاندان سلطنت در قراردادهای شرکتهای مختلف ، تصرف زمینهای کشاورزی ، کارسازی ، اخذ رشوه ، دخالت در معاملات دولتی و ...

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •