فساد اخلاقی سرکنسول ایران در گنجه

فساد اخلاقی سرکنسول ایران در گنجه

عریضه ایرانیان مقیم گنجه به مجلس شورای ملی مبنی برشکایت از سوءرفتار میرزااحمدخان کنسول ایران در گنجه بدلیل فساد اخلاقی وی و توهین به ایرانیان مقیم ، درخواست برکناری نامبرده

جوان و تاریخ- سند

فساد اخلاقی سرکنسول ایران در گنجه

عریضه ایرانیان مقیم گنجه به مجلس شورای ملی مبنی برشکایت از سوءرفتار میرزااحمدخان کنسول ایران در گنجه بدلیل فساد اخلاقی وی و توهین به ایرانیان مقیم ، درخواست برکناری نامبرده

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •