فساد مالی و اخلاقی بخشدار پهلوی در اهواز/ سند

فساد مالی و اخلاقی بخشدار پهلوی در اهواز/ سند

تلگراف محمد رشیدیان درمورد اغفال شهربانو دختر عباس ملاولی توسط کروریان بخشدار رامهرمز ، احتکار قند بدلیل گرانفروشی بخشدار ، بانضمام نامه استانداری استان ششم به وزارت کشور مبنی بر ارسال مراتب مذکور به دادسرای اهواز جهت رسیدگی

جوان و تاریخ- سند

فساد مالی و اخلاقی بخشدار پهلوی در اهواز/ سند

تلگراف محمد رشیدیان درمورد اغفال شهربانو دختر عباس ملاولی توسط کروریان بخشدار رامهرمز ،  احتکار قند بدلیل گرانفروشی بخشدار ، بانضمام نامه استانداری استان ششم به وزارت کشور مبنی بر ارسال مراتب مذکور به دادسرای اهواز جهت رسیدگی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •