سند/ جنگ سرد رجال وابسته به انگلیس و امریکا

سند/ جنگ سرد رجال وابسته به انگلیس و امریکا

 

به : 327 تاریخ : 22 / 3 / 48
از: 20 ه‍ : شماره: 35297 / 20 ه‍ 5
موضوع : لیست سیا و فراماسونری

با انتشار لیست اخیر سیا و فراماسونری بین رجال مملکت یک حالت دگرگونی و ناراحتی بوجود آمده و هریک دیگری را متهم می‌نمایند.
بعضی معتقدند تضاد سیاست بین انگلیس و امریکا به صورت جنگ سرد در ایران درآمده و زیرکانه مدارکی در اختیار نویسندگان بخصوصی قرار می‌دهند. بعضی دیگر انتشار لیست سیا و فراماسونری [را] به مناسبت اختلاف ایران و عراق دانسته و معتقدند چون ادوار[د] هیت قرار بوده به ایران مسافرت نماید قبلاً این لیست منتشر [شده] تا رجال مملکت را خراب نمایند.
نظریه منبع: اصولاً انتشار چنین مطالبی ولو صحیح هم باشد به صلاح نبوده و علاوه بر بدبینی مردم نسبت به طبقه رجال و سیاستمداران، اولیاء مسئول را برای فرار از اتهام و بستگی به سیاست‌های خارجی و گوشه‌گیری و عدم فعالیت آماده می‌سازد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •