اراضی متعلق به اعلیحضرت؟!!

اراضی متعلق به اعلیحضرت؟!!

 

شماره 3946 / بخش 312 اداره یکم عملیات
تاریخ گزارش: 26 / 10 / 46
موضوع: انتشار شایعات
اخیراً از طرف مالکین بین مردم شایعاتی منتشر گردیده دایر براینکه چون اکثر اراضی گرگان متعلق به اعلیحضرت همایون شاهنشاه و مقامات دربار شاهنشاهی و خانواده سلطنتی است و اعلیحضرت همایونی مقدار زیادی از این اراضی و زمینها را به‌عنوان خالصه به کارمندان واگذار و بهای آن را دریافت نموده‌اند و از طرفی اعضای خاندان سلطنتی اراضی وسیع پنبه در این منطقه دارند لذا به دستور شاهنشاه آقای دکتر ارسنجانی از تقسیم املاک در ناحیه دشت مغان و گرگان خودداری نموده است در صورتی که دشت مغان و گرگان تنها استانی است که امور زراعتی زیادی دارد و رعایای ترکمن در این اراضی در بدترین شرایط زندگی می‌کنند و سرلشکر بازنشسته منصور مزین نیز از طرف شاهنشاه مأمور بازرسی اراضی مناطق مذکور گردیده تا برای خارج کردن اراضی این منطقه از دست متصرفین فعلی که اکثراً زارعین ترکمن می‌باشند و تحویل آنها به خریداران جدید اقدام نماید و مأمورین ژاندارمری نیز شدیداً از هرگونه اقدامی که از طرف زارعین برای تصرف مذکور به عمل می‌آید جلوگیری می‌نمایند.
تعداد نسخه: 5 نسخه
گیرندگان: سه نسخه در بخش 312 ـ اداره سوم ـ اداره دوم.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •