اگر پارتیبازی از بین رفته خودت چطور سفیرکبیر شدی؟!

اگر پارتیبازی از بین رفته خودت چطور سفیرکبیر شدی؟!

آقای مهندس زاهدی ضمن یک سخنرانی درباره وظایف محصلین و این که باید به ایران برگشته و به وطن خدمت کنند توضیح میدادند که وضع ایران نسبت به گذشته عوض شده و اصول پارتیبازی از بین رفته است هرکس به نسبت لیاقت و شخصیت خود میتواند در ایران پیشرفت و ترقی کند.

شماره : 3029 / 100 و تاریخ : 1 / 5 / 39
موضوع : شایعات درباره اردشیر زاهدی

هنوز بین مردم شایعات زیادی برعلیه آقای مهندس اردشیر زاهدی وجود دارد و طرز رفتار و گفتار ایشان در آمریکا و حملات ایرانیان مقیم آنجا نسبت به ایشان دهان به دهان میگردد از جمله گفته میشود:
«آقای مهندس زاهدی ضمن یک سخنرانی درباره وظایف محصلین و این که باید به ایران برگشته و به وطن خدمت کنند توضیح میدادند که وضع ایران نسبت به گذشته عوض شده و اصول پارتیبازی از بین رفته است هرکس به نسبت لیاقت و شخصیت خود میتواند در ایران پیشرفت و ترقی کند. در این میان یکی از حضار میگوید اگر پارتیبازی از بین رفته (خودت چطور سفیرکبیر شده آیا لایقتر کسی نبود) در نتیجه آقای مهندس با حالت عصبانی به آن شخص جواب میدهد که ناگهان اعتراضات علیه ایشان شروع شده و جلسه سخنرانی به هم میخورد. شایع است که گوجه فرنگی و تخممرغ به سوی ایشان پرتاب میگردد و ظاهراً این تظاهرات دامنه پیدا میکند که ایشان مجبور به ترک مأموریت میشوند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •