پیشروی آلمان هیتلری کجاها را تهدید می کند؟

پیشروی آلمان هیتلری کجاها را تهدید می کند؟

گزارشی که از گسترش تصرف خاک شوروی در زیر ارائه می شود به خوبی بیانگر آن است که چرا انگلیسی ها حضور نظامیان آلمان در ایران را بهانه کردند و بی طرفی ایران را شکستند و به کشور ما حمله کردند.

جوان و تاریخ- اخبار تاریخی

پیشروی آلمان هیتلری کجاها را تهدید می کند؟

 

ارتش نظامی هیتلری در جنگ جهانی اول به سرعت العمل بالا معروف بود. اینگونه بود که به طور ناگهانی به شوروی حمله کرد و با تمام قوا بخش هایی از این کشور را به تصرف خود در آورد. گزارشی که از گسترش تصرف خاک شوروی در زیر ارائه می شود به خوبی بیانگر آن است که چرا انگلیسی ها حضور نظامیان آلمان در ایران را بهانه کردند و بی طرفی ایران را شکستند و به کشور ما حمله کردند. شاید اگر نبود، کمک هایی که از سوی جهان غرب و از طریق کشور ما به شوروری می شد، این کشور از پا در می آمد. با خواندن این سطور و درک قدرت آلمان هیتلری در می یابیم که چرا کشور بی دفاع ما مورد حمله روس ها از شمال و انگلیسی ها از جنوب قرار گرفت:

دیگری «رستوف» به حرکت در آمدند. ستونی که به سوی رستوف روان بود، پس از پیمودن مسافتی به دو دسته تقسیم شده، هدف یکی قطع راه آهنی است که شهر استالین گراد را به کرانه های خاوری دریای سیاه و منابع نفت مانیکوپ و کراستودار مربوط می سازد و منظور دسته دیگر رسیدن به شهر رستوف و اشغال این شهر «نیروهای آلمان پس از از اشغال شهر «وروشیلفرگارد» در دو ستون بزرگ یکی در جهت «استالین گراد» ومنابع نفت مانیکوپ و کراستودار مربوط می سازد و منظور دسته دیگر رسیدن به شهر رستوف و اشغال این شهر و بندر مهم است. به طوری که از گزارش خبرنگاران و خبرگزاری ها معلوم می شود دسته اول اکنون به «تسیملیاتیکایا» واقع در 200 کلیومتری شمال خاوری رستوف و کرانه رود دون رسیده اند و با رشته راه آهن قفقاز-استالین گراد که یکی از راه های ارتباط قفقاز  با مراکز شوروی واقع در 23 میلی(35 کیلومتر) شمال خاوری رستورف رسیده و پیشروی خود را به سوی شهر رستوف ادامه می دهند.»

 

«اگر پیشروی آلمانی ها در این جبهه در جهت جنوبی ادامه پیدا بکند در وهله اول خط ارتباطی قفقاز با سایر مراکز شوروی و در وهله دوم کرانه های خاوری دریای سیاه که به عکس قسمت های مرکزی قفقاز کوهستانی نیست، مورد تهدید قرار می گیرد.»1

 

1-روزنامه اطلاعات، دوم مرداد 1321، شماره 49480


مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •