تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس /عکس

تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس /عکس

تحصن‌ جمعی‌ از مردم‌ تهران‌ در سفارت‌ انگلیس‌ در صدر مشروطه، یکی‌ از حوادث‌ مرموز و پیچیدة‌ تاریخ‌ کشورمان‌ در قرن‌ اخیر است‌ که‌ شرح‌ چگونگی‌ آن، با اشاره‌ به‌ تأثیر تعیین‌‌کننده‌ای‌ که‌ بر اوضاع‌ و وقایع‌ کشورمان‌ داشت، به‌ اجمال‌ یا تفصیل‌ در خلال‌ تواریخ‌ مشروطه‌ و اسناد و گزارش‌های‌ منتشر شدة‌ داخلی‌ و خارجی‌ آمده‌ است.

جوان و تاریخ- عکس

تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس /عکس

تحصن‌ جمعی‌ از مردم‌ تهران‌ در سفارت‌ انگلیس‌ در صدر مشروطه، یکی‌ از حوادث‌ مرموز و پیچیدة‌ تاریخ‌ کشورمان‌ در قرن‌ اخیر است‌ که‌ شرح‌ چگونگی‌ آن، با اشاره‌ به‌ تأثیر تعیین‌‌کننده‌ای‌ که‌ بر اوضاع‌ و وقایع‌ کشورمان‌ داشت، به‌ اجمال‌ یا تفصیل‌ در خلال‌ تواریخ‌ مشروطه‌ و اسناد و گزارش‌های‌ منتشر شدة‌ داخلی‌ و خارجی‌ آمده‌ است.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •