وقتی آمریکا جاسوسان حرفه ای سیا را در قالب دیپلمات به ایران می فرستد
اسناد سخن می گویند

وقتی آمریکا جاسوسان حرفه ای سیا را در قالب دیپلمات به ایران می فرستد

یکی از اقدامات سفارتخانه آمریکا در تهران ایجاد مقدمات و بسترهای لازم برای اعزام جاسوسهای سی آی ای در پوششهای مختلف به ایران بوده است. در ادامه متن سندی آمده است که در آن سفارت آمریکا در تهران در حال رایزنی با وزارت امور خارجه در این رابطه است:

 

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از اقدامات سفارتخانه آمریکا در تهران ایجاد مقدمات و بسترهای لازم برای اعزام جاسوسهای سی آی ای در پوششهای مختلف به ایران بوده است. در ادامه متن سندی آمده است که در آن سفارت آمریکا در تهران در حال رایزنی با وزارت امور خارجه در این رابطه است:

 

سند شماره 8933

تاریخ 9 اگوست 79

از: سفارت آمریکا در تهران

به: وزیر امور خارجه  واشنگتن دی  سی

گزارشگر

موضوع مأموریتهای اس. آر. اف

1.  متن کامل

2.  من درباره مأموریت (مالکوم کالپ) و (ویلیام دارتی) آنچنان که در تلگرافهای قبلی تشریح شده

بود ٬ موافق هستم.

3.  باموقعیتی که دراختیارداریم ٬ به این مضمون که ما بایک سابقه روشن و پاک تحت پوشش اس آر اف

این مأموریت را آغاز می کنیم ٬ اما با در نظر گرفتن حساسیت بسیار شدید محلی نسبت به هرگونه اشاره از

انتخاب بهترین پوشش تا آنجایی که برای ما مقدور است از اهمیت فوق العاده ای برخوردار CIA فعالیت

است. بنابراین عنوانهای دبیر دوم و دبیر سوم برای این دو مقام مسئول جای هیچ گونه سؤال و ابهامی را

باقی نمی گذارد. ما باید آن را داشته باشیم.

4. من معتقدم که مأموریتهای ترتیبات پوششی تحت عنوان مأموریت داخل سفارت روی هم رفته

متناسب با نمودار شغلی فعلی سفارت هست. هرحال برای آینده قابل پیش بینی ٬ به همین تعداد چهارافسر

بسنده نماییم و همچنین کارمندان کمکی را تا آنجائی که امکان دارد از هم جدا ومتفرق نگه داریم تا اس آر اف

اینکه ببینیم مسایل چگونه پیش می رود.

. 5 ما کوشش می کنیم که اطلاعات نسبت به مأموریتهای اس آر اف را به داخل سفارت محدود کنیم. این

DAUGHERTY مربوط است. متعاقب برنامه جدیدی است که او DAUGHERTY کوشش مشخصاً به

حاصلی از آن است و درباره آنها به من اطلاع داده شده است.

6. من تصور می کنم لزومی ندارد که به وزارت یادآوری نمایم که مسئله قدیمی و در ظاهر غیرقابل

ناگزیر پیچیده خواهد شد و تا حدودی سبب تضعیف کوششهای پوشش SRF حل انتصاب کارمندان

محلی ما خواهد شد و کوششهای ما در این مورد تأثیری نخواهد داشت. (هر چه کار کنیم این مشکلات

خواهد بود)

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •