مانور نظامی نیروهای انگلیسی در خاک ایران در شهریور سال 1320

مانور نظامی نیروهای انگلیسی در خاک ایران در شهریور سال 1320

در سوم شهریور 1320 ارتش متفقین به دلایل ژئوپلتیکی و شرایط حاصل از وضعیت میدانی نبرد در جبهه های روسیه، خاک ایران را از شمال و جنوب مورد تهاجم قرار دادند. بهانه متفقین برای اشغال ایران، خودداری دولت ایران از اخراج اتباع آلمانی از خاک ایران اعلام شد.

کافه تاریخ- عکس

در سوم شهریور 1320 ارتش متفقین به دلایل ژئوپلتیکی و شرایط حاصل از وضعیت میدانی نبرد در جبهه های روسیه، خاک ایران را از شمال و جنوب مورد تهاجم قرار دادند. بهانه متفقین برای اشغال ایران، خودداری دولت ایران از اخراج اتباع آلمانی از خاک ایران اعلام شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •