تخم مرغ بازی شاه عباس در نوروز

تخم مرغ بازی شاه عباس در نوروز

یکی از سنتهای ایرانی در جشن و سرور نوروز، تخم مرغ بازی بود که دو نفر هر یک تخم مرغی را به دست میگرفت. یکی نوک تخم مرغ خود را به نوک تخم مرغ دیگری می زد، هر کدام می شکست بازنده محسوب میشد. نوشته اند از جمله تفریحات شاه عباس اول در جنش نوروز که شهر اصفهان را آذین می بستند و چراغانی می کردند، تخم مرغ بازی بود.

کافه تاریخ- کشکول

یکی از سنتهای ایرانی در جشن و سرور نوروز، تخم مرغ بازی بود که دو نفر هر یک تخم مرغی را به دست میگرفت. یکی نوک تخم مرغ خود را به نوک تخم مرغ دیگری می زد، هر کدام می شکست بازنده محسوب میشد. نوشته اند از جمله تفریحات شاه عباس اول در جنش نوروز که شهر اصفهان را آذین می بستند و چراغانی می کردند، تخم مرغ بازی بود. شاه عباس در شبها و روزهای عید با ندیمان و نزدیکان و با زنان حرم خود به تماشا می رفت و گاه با جوانان به تخم مرغ بازی مشغول بود. شبی بدیدن آیین چراغان و سیر بازار با مخصوصان مشغول بود و مقرر شد که در هر دکانی یک جوان مقبول حاضر باشد با تخم مرغهای رنگین. شاه عباس به هر دکانی می رسید با جوانان به تخم مرغ بازی مشغول می شد و آن جمع را به نوازشهای شاهانه سرافراز می ساختند. شاعری درباره این تفریح شاه عباس ضمن رباعی چنین گفته است:

به هر دکه ای نوجوان خرمی                  گرفته به کف بیضه شبنمی

که بر شاه هنگامه سازی کنند                 ز روی طرب تخم مرغ بازی کنند

منبع:

هوشنگ پورکریم، مراسم عید نوروز، مجله هنر و مردم شماره 164 ، ص35

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •