تفاوت های  محمدعلی شاه و پدرش

تفاوت های محمدعلی شاه و پدرش

محمدعلی شاه هیچ شباهتی به پدرش نداشت. اگر مظفرالدین شاه به راحتی درخواست مشروطه خواهان را پذیرفت و ایران به جرگه کشورهای مشروطه پیوست، محمدعلی شاه تمام هم خود را برای شکست مشروطه و بازگشت استبداد به ایران گذاشت...

کافه تاریخ- اخبارتاریخی

محمدعلی شاه هیچ شباهتی به پدرش نداشت. اگر مظفرالدین شاه به راحتی درخواست مشروطه خواهان را پذیرفت و ایران به جرگه کشورهای مشروطه پیوست، محمدعلی شاه تمام هم خود را برای شکست مشروطه و بازگشت استبداد به ایران گذاشت:

 «ملیون مجلس به رهبری مستشارالدوله نماینده آذربایجان لایحه ای خطاب به شاه می نویسند و از او درخواست می نمایند تا دولت را وادار به جبران اشتباهات نماید و اطمینان دهد که مجددا نقض قانونی صورت نخواهد گرفت. رئیس مجلس به اتفاق شش تن از نمایندگان لایحه را نزد شاه می برد. شاه می گوید خودم می خوانم و جواب می دهم و به نمایندگان منتخب بی احترامی می کند. پس از چندی محمد علیشاه پاسخ نامه را توسط حسن خان امین الملک ارسال می کند که طی آن از رفتار مجلس و عدم برخورد جدی با برخی از مسائل از قبیل دستگیری عاملین بمب اندازی به شاه گلایه می کند و سپس اظهار می دارد: شاه سه درخواست دارد که اگر مجلس همراهی کند امور اصلاح می شوند. این سه درخواست عبارتند از: 1.اقتدارات شاه همانند اقتدارات امپراطور آلمان باشد.2. شاه حق نگهداری ده هزار نفر قشون در تهران را داشته باشد.3. شاه اختیاردار تام قشون بوده و وزیر جنگ در مقابل شاه مسئول خواهد و نه در برابر مجلس.»1

1-پرویز افشاری، نخست وزیران سلسله قاجاریه، تهران، مرکز اسناد و خدمات پژوهشی، 1383، ص 98-99

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •