دو نما از درباریان غافل از ملت

دو نما از درباریان غافل از ملت

در این تصویر برپایی یک جشن در دربار محمدرضا پهلوی مشاهده می شود. یکی از عوامل بروز نارضایتی های گسترده از رژیم شاه، فساد بی‌حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، تکبر و تفرعن، فساد جنسی، فساد مالی و فساد دینی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود.

کافه تاریخ- عکس

در این تصویر برپایی یک جشن در دربار محمدرضا پهلوی مشاهده می شود. یکی از عوامل بروز نارضایتی های گسترده از رژیم شاه، فساد بی‌حد و حصر دربار بود. فساد اخلاقی، تکبر و تفرعن، فساد جنسی، فساد مالی و فساد دینی تمام تار و پود دربار را در نوردیده بود. در حقیقت، فسادی که با ظهور رژیم پهلوی همزاد دربار بود، در پایان دوران حکومت پهلوی به صورت یک فرهنگ حاکم درآمد. در ابتدا رژیم سعی می‌کرد فساد دربار را به دلایل فرهنگی و هراس از واکنش های خشمگینانه‌ی مردم مخفی نگه دارد. همین امر موجب شد تا خاندان سلطنت خود را از مردم پنهان نمایند و کم کم رابطه باریک خود را با مردم قطع کنند. همین تغییرات سبب گردید دربار به اشرافیت و طبقه‌ای تبدیل شود که هیچ رشته‌ای میان آنان و مردم تنیده نباشد. فساد دربار نه تنها در چهاردیواری کاخهای پهلوی نماند، بلکه در تمام ارکان رژیم ریشه زد.

در تصویر فوق فرح پهلوی در حال بریدن کیک جشن تاجگذاری در ضیافت وزارت دربار در هتل هیلتون تهران مشاهده می شود. یکی از سنتهای دربار پهلوی دوم، برگزاری مراسمات و ضیافتهای مجلل به مناسبهای واهی و بیهوده بود. مراسماتی که جزئ صرف هزینه های کلان و حیف و میل ثروت ملی عایدی دیگری برای ملت ایران نداشت و تنها شهوت قدرت درباریان را ارضاء می نمود.

کلید واژه ها:
مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •