کلوپ ایران؛ محفلی برای شبه مدرنیسم ایرانی

کلوپ ایران؛ محفلی برای شبه مدرنیسم ایرانی

یکی از اقدامات به اصطلاح متجددانه تیمورتاش در سالهای اول به قدرت رسیدن، تاسیس کلوپ ایران بود که جمع نسبتاً زیادی از اروپا رفته ها یا کسانی که که همسر خارجی داشتند و همچنین مقامات عالی رتبه وزارت امورخارجه و اعضای سفارتخانه های مقیم تهران عضو آن بودند.

کافه تاریخ- کشکول

یکی از اقدامات متجددانه تیمورتاش در سالهای اول به قدرت رسیدن، تاسیس کلوپ ایران بود که جمع نسبتاً زیادی از اروپا رفته ها یا کسانی که که همسر خارجی داشتند و همچنین مقامات عالی رتبه وزارت امورخارجه و اعضای سفارتخانه های مقیم تهران عضو آن بودند. محل کلوپ در چهار راه مخبرالدوله منزل غلامحسین صاحب اختیار که توسط یکی از تجار به نام رشیدیان خریداری و به کلوپ اجاره داده بود. ریاست هیئت مدیره و کارگردان کلوپ تیمورتاش بود؛ که در آنجا اتاق مبله شیک و بزرگ برای خود ساخته بود و همه شب تا چند ساعت وقت خود را در آنجا می گذرانید و تصمیمات مهمی در کلیه شئون کشور در همانجا اتخاذ می شد. اعضای موسس کلوپ غیر از تیمورتاش عبارت بودند از:  از علی اکبر دوار، اعتمادالدوله قراگوزلو، نصرت الدله فیروز، وکیل الملک دیبا، امیرنظام قره گوزلو، علیرضا خان بهاءالملک،  معاون الدله غفاری، سردار اسد ، امیرحسین خان ایلخان، ظفر بختیاری، سردار اکرم قره گوزلو، محسن قره گوزلو، فتح الله نوری اسفندیاری، محمد خسروانی، ابوالحسین ابتهاج، غلامحسین ابتهاج، سرهنگ حسن ارفع، معززالدوله نبوی، رضا بوشهری، امیرهمایون بوشهری، عبدالحسین مسعود انصاری، حسین قدمی، احمد مقبل، کارن مارکاریان، اسعد بهادر و برادرش براگن. زنها نیر در این کلوپ بدون حجاب ظاهر میشدند. همه شب نیز عده زیادی از ارباب حاجت برای دیدار و خودی نشان دادن به تیمورتاش در کلوپ حاضر می شدند و دربازهای بزرگ و کلان شرکت می کردند و یک لبخند با توجه وزیر دربار به آنها گویی در بهشت بروی آنها باز شده است.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •