روایتی از تلاش کمونیستها برای مصادره  کارگران انقلابی

روایتی از تلاش کمونیستها برای مصادره کارگران انقلابی

کارگران ایرانی در جریان انقلاب نقش فراوانی داشتند. اعتصابات کارگری نمونه ای از نقش آنان در جریان انقلاب بود. اما در ابتدای انقلاب و آن زمان که کشور هنوز دچار هرج و مرج بود و نظم جدید به خوبی مستقر نشده بود، بودند گروه هایی که تلاش می کردند تا این کارگران را به نفع منافع خود به حرکت در آورند. نوع کنش ورزی آنان به گونه ای بود که نشان دهند همه سرمایه داران را می بایست دستگیر کرد. سیاست انان به شدت دنبال روی از شوروی بود . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

کارگران ایرانی در جریان انقلاب نقش فراوانی داشتند. اعتصابات کارگری نمونه ای از نقش آنان در جریان انقلاب بود. اما در ابتدای انقلاب و آن زمان که کشور هنوز دچار هرج و مرج بود و نظم جدید به خوبی مستقر نشده بود، بودند گروه هایی که تلاش می کردند تا این کارگران را به نفع منافع خود به حرکت در آورند. نوع کنش ورزی آنان به گونه ای بود که نشان دهند همه سرمایه داران را می بایست دستگیر کرد. سیاست انان به شدت دنبال روی از شوروی بود:

کارگران در انقلاب

«هم زمان با ورود امام به ایران عده ای از گروههای چپی نیز که عمدتا در خارج از کشور فعالیت می کردند به ایران آمدند. اینها به کارخانجات اطراف تهران رفته و آنجا مستقر شده بودند و تا مدتها برای انقلاب غائله درست می کردند. آنها در آن کارخانجات خوش خدمتی می کردند، نمایش نامه های چپی برای کارگرها اجرا کنند. آنها برای خودشان در مقابل انقلاب دکان باز کرده بودند. نظم و ترتبیتهای مارکسیستی را آنجا پیاده می کردند و کارگرها را به خواسته های بیشتر تحریک می نمودند. آنها بر اساس اعتقادات خودشان دنبال کارگرها بودند و می خواستند انقلاب کارگری راه بیندازند.»

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •