کدام چهره های معروف عضو لُژهای فراماسونری ایران بودند؟+سند
به روایت سندی منتشر شده از بنیاد پهلوی

کدام چهره های معروف عضو لُژهای فراماسونری ایران بودند؟+سند

روابط ایران با تمدن غرب آثار و پیامدهای متفاوتی دربرداشته است. یکی از مهمترین این آثار، شروع رفت و آمد ایرانیان به اروپا است که به صورتهای مختلفی مانند تجارت، توریسم و مهم تر از همه اعزام دانشجو انجام گرفت. در این میان تجدد اروپایی جذاب ترین پدیده ای بود که دانش اموختگان ایرانی در فرنگ را تحت تاثیر قرار داد و آنان را شیفته خود ساخت.

کافه تاریخ- سند

روابط ایران با تمدن غرب آثار و پیامدهای متفاوتی دربرداشته است. یکی از مهمترین این آثار، شروع رفت و آمد ایرانیان به اروپا است که به صورتهای مختلفی مانند تجارت، توریسم و مهم تر از همه اعزام دانشجو انجام گرفت. در این میان تجدد اروپایی جذاب ترین پدیده ای بود که دانش اموختگان ایرانی در فرنگ را تحت تاثیر قرار داد و آنان را شیفته خود ساخت. بسیاری از این شیفتگان تمدن غرب ، در طول زمان در اروپا جذب سازمان فراماسونری شدند و به هنگام بازگشت به کشور مدارج ترقی و پیشرفت را در سایه عضویت در این سازمان طی نمودند. از طرف دیگر منافع دولتهای غربی در ایران توسط این عده حفظ و تامین می شد و غالبا این افراد  در راس مناصب سیاسی و فرهنگی کشور قرار داشتند و ازاینرو نهادها و کانونهای فرهنگی مرکز ثقل توجه و نفوذ فراماسونها بود. استعمار غرب با گسترش فراماسونری و به عضویت درآوردن مسئولین مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها ی جهان سوم در طراحی برنامه ریزهای کلان این کشورها نفوذ کرده و به گونه ای عمل می نمود که این برنامه ریزیها در راستای اهداف سرمایه داری جهانی و نظم نوین جهانی قرار گیرد  و در نتیجه روز به روز فاصله این کشورها با کشورهای صنعتی بیشتر شود. درواقع مدیران ایرانی عضو سازمان فراماسونری ابتدا به ساکن می بایست به اهداف این سازمان فکر کنند و سپس اگر فراغتی حاصل شد به فکر منافع ملت ایران نیز باشند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •