تشکیلات درباری ملکه ثریا

تشکیلات درباری ملکه ثریا

ملکه دربار پهلوی نیز یکی از کانونهای قدرت دربار پهلوی بود که علاوه بر اختصاص بودجه کلان مالی و اعتباری در تعیین خط مشی ها و سیاستگذاری دولتی نیز نقش بسزایی داشت. این سمت در دوران فرح دیبا قدرت زیادی گرفت و دفتر ملکه پهلوی نفوذ زیادی در ارکان حکومتی داشت. در سند فوق تشکیلات درباری ملکه ثریا مشتمل بر 2 فصل از قبیل ملاقاتهای رسمی و خصوصی با افراد ، بازدید از موسسات و مهمانیهای خصوصی سلطنتی مشاهده می شود.

کافه تاریخ- سند

 تشکیلات درباری ملکه ثریا

ملکه دربار پهلوی نیز یکی از کانونهای قدرت دربار پهلوی بود که علاوه بر اختصاص بودجه کلان مالی و اعتباری در تعیین خط مشی ها و سیاستگذاری دولتی نیز نقش بسزایی داشت. این سمت در دوران فرح دیبا قدرت زیادی گرفت و دفتر ملکه پهلوی نفوذ زیادی در ارکان حکومتی داشت. در سند فوق تشکیلات درباری ملکه ثریا  مشتمل بر 2 فصل از قبیل ملاقاتهای رسمی و خصوصی با افراد ، بازدید از موسسات و مهمانیهای خصوصی سلطنتی مشاهده می شود.

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •