روایت تضاد طبقاتی دوران مشروطه به زبان شعر

روایت تضاد طبقاتی دوران مشروطه به زبان شعر

مقایسه شرایط زندگی اعضای خانواده‌ی دهقان با اعضای خانواده مالک، تابلو رنگینی از تعارض ها و فاصله‌ی طبقاتی موجود به دست می دهد....

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در عصر قاجار و در بحبوحه انقلاب مشروطه بخش زیاد و عمده جامعه ایرانی در روستاها زندگی می کردند. علاوه بر این در این دوره شکاف اقتصادی- اجتماعی زیادی میان مردم جامعه وجود داشت. به گونه ای که بخش عمده جامعه در فقر و نکبت زندگی می کنند و بخش کوچکی از در غالب مالک زندگی خوبی و مرفه ای را داشتند. بدین ترتیب نابرابری در جامعه ایران حاکم بود. «مقایسه شرایط زندگی اعضای خانواده ی دهقان با اعضای خانواده مالک، تابلو رنگینی از تعارض ها و فاصله ی طبقاتی موجود به دست می دهد:

 

زن زارع شده مستغرق گل تا به کمر

کرده در مزرعه هر روز کمک با شوهر

 زن ارباب نشسته به سر بالش زر

 همه آن است که انصاف در این ویران نیست

 دختر زارع زحمتکش عریان جوان

 زرد گردیده زگرما و گرفته یرقان

با بزک دختر ارباب به گلزار روان

همه آن است که انصاف در این ویران نیست

 پسر نورس ملاک به لهو و لعب است

 روز و شب مست و ملنگ است و به عیش و طرب است

 پسر زراع بدبخت گرفتار تب است

همه ان است که انصاف در این ویران نیست»

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •