اداره روابط عمومی وزارت خارجه یا بنگاه عیاشی زاهدی برای سرویس دادن به شیوخ عرب

اداره روابط عمومی وزارت خارجه یا بنگاه عیاشی زاهدی برای سرویس دادن به شیوخ عرب

ادره ای به نام روابط عمومی در دبیرخانه وزیر تاسیس شده بود که در لیست کارمندان، ده زن زیبا و شوخ و شنگ کارمند آن بودند، ولی در وزارت خارجه کمتر آفتابی می شدند. پس از تحقیق آشکار شد که آنها مهماندارند و برای سرگرم کردن مهمانان وزیر، بخصوص شیوخ عرب در حصارک حضور می یابند.

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

از نظر سیاست خارجی اردشیر زاهدی هیچ نقش موثری در مدیریت و هدایت سیاست خارجی کشور نداشت و مانند منشی مخصوص شاه رفتار میکرد. از نظر اداری نیز پای بند به هیچ قانون و مقرراتی نبود. او نسبت به کارمندان محترم وزارت خارجه بددهنی می کرد  وحتی زیر نامه های اداری کلمات مستهجن می نوشت.

اردشیر زاهدی

در دوره وزارت اردشیر زاهدی در پست وزارت خارجه پهلوی دوم، وی تعداد زیادی از دوستان و همکلاسیهای سابق خود را بدون طی مراحل استخدامی در ادارات مختلف وزارت امور خارجه به کار گماشته بود. افزون بر آن ادره ای به نام روابط عمومی در دبیرخانه وزیر تاسیس شده بود که در لیست کارمندان، ده زن زیبا و شوخ و شنگ کارمند آن بودند، ولی در وزارت خارجه کمتر آفتابی می شدند. پس از تحقیق آشکار شد که آنها مهماندارند و برای سرگرم کردن مهمانان وزیر، بخصوص شیوخ عرب در حصارک حضور می یابند.

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •