تریاک از چه زمانی وارد ایران شد؟

تریاک از چه زمانی وارد ایران شد؟

یکی از مشکلات و معضلات امروزه جوامع و به طور خاص جوامع جهان سوم، مسئله افیون و مواد مخدر است. امری که با توجه به گسترش بیکاری، بیشتر و بیشتر شیوع می یابد. تریاک از اولین مواد مخدر بود که البته استفاده های دارویی بسیاری نیز دارد. اما سوال اساسی این است که این مواد مخدر از چه زمانی وارد جامعه ایرانی شده است . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

یکی از مشکلات و معضلات امروزه جوامع و به طور خاص جوامع جهان سوم، مسئله افیون و مواد مخدر است. امری که با توجه به گسترش بیکاری، بیشتر و بیشتر شیوع می یابد. تریاک از اولین مواد مخدر بود که البته استفاده های دارویی بسیاری نیز دارد. اما سوال اساسی این است که این مواد مخدر از چه زمانی وارد جامعه ایرانی شده است:

«در سال 1267 قمری نخستین بار کشت خشاش و تریاک کاری در اطراف تهران به مرحله آزمایش در آمد که حاصل آن را بسنجند... همچنین در گزارشی که میلر انگلیسی درباره توسعه کشاورزی در جنوب ایران می دهد؛ کشت تنباکو و تریاک را برای صدور به سوریه استانبول و غیره پیشنهاد می کنند. پس از گذشت ده سال از شروع کشت خشخاش یعنی از حدود سال 1277 قمری در آثار مولفان اروپایی به عادت تریاک کشیدن ایرانیان اشاره شده است. بنابراین ورود وافور به جامعه ایرانی باید در این سالها یعنی در دهه دوم سلطنت ناصرالدین شاه اتفاق افتاده باشد.»

 

منبع: داریوش شهبازی، برگ های از تاریخ تهران، تهران، نشر ثالث، 1390، ص 191

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •