فدائیان پوشالی محمدرضا پهلوی

فدائیان پوشالی محمدرضا پهلوی

این سند نشاندهنده اعلامیه فدائیان ارتش درباره ضرورت عضویت عموم ارتشیان در حزب فدائی ارتش می باشد. امرای ارتش سعی داشتند با تقویت روحیه شاه دوستی، ارتش را به یک نهاد کاملاً وابسته به شخص شاه درآورند. ارتشی که درنهایت نتوانست از مرید خود دفاع نماید و در شعله های فروزان انقلاب اسلامی مثل برف آب شد.

کافه تاریخ- سند

این سند نشاندهنده اعلامیه فدائیان ارتش درباره ضرورت عضویت عموم ارتشیان در حزب فدائی ارتش می باشد. امرای ارتش سعی داشتند با تقویت روحیه شاه دوستی، ارتش را به یک نهاد کاملاً وابسته به شخص شاه درآورند. ارتشی که درنهایت نتوانست از مرید خود دفاع نماید و در شعله های فروزان انقلاب اسلامی مثل برف آب شد.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •