اولین رساله پزشکان ایرانی در باب ترک اعتیاد و تریاک

اولین رساله پزشکان ایرانی در باب ترک اعتیاد و تریاک

ایرانیان از قدیم الایام در علم پزشکی مهارت داشتند و قدمای بزرگی چون ابن سینا، تاثیرات شگرفی در خصوص پیشرفت از شاخه از دانش بشری داشتند. عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی، از اطبا، و مولفین علم طب بود. وی از معاصـرین و درباریـان شـاه طهماسـب صفوی است. از تألیفات وی میتوان به کتاب ینبـوع (چشـمه) اشاره کرد . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

ایرانیان از قدیم الایام در علم پزشکی مهارت داشتند و قدمای بزرگی چون ابن سینا، تاثیرات شگرفی در خصوص پیشرفت از شاخه از دانش بشری داشتند. عمادالدین محمود بن مسعود شیرازی، از اطبا، و مولفین علم طب بود. وی از معاصـرین و درباریـان شـاه طهماسـب صفوی است. از تألیفات وی میتوان به کتاب ینبـوع (چشـمه) اشاره کرد، این کتاب ابتدا بـه اختصـار از طـب بحـث نمـود. از این پزشک ایرانی رساله ای در بیان خـواص و منفعـت چـوب چینی (جین سینگ) به یادگار مانده است. ایـن رسـاله را مـی تـوان از اولـین کتابهایی دانست که در جهت ترک اعتیاد به تریاک به فارسی نوشته شـده و در درمـان ایـن  بیمـاری اجتمـاعی، نسخه هایی تجویز نموده است. و ا یـن را می رساند که ایرانی ها قرنها پیش جین سینگ را بنـام «بـیخ چینـی: می شناختند. رساله دیگر این حکیم بزرگ در مورد این بیماری، رساله «افیونیه» است در این رساله از منـافع و ضـررهای استفاده از تریاک سخن گفته و موارد مجاز استفاده از تریـاک را آورده است.

منبع:

 سیدعلی رضا گلشنی، حمید حاجیان پور و آرمان زرگران، «مکتب پژشکی شیراز از صفویه تا قاجاریه»،  سال چهارم، بهار 1392 شماره یکم،ص 70

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •