جواب خوش خدمتی های پرویز ثابتی به روایت سند تاریخی

جواب خوش خدمتی های پرویز ثابتی به روایت سند تاریخی

بسیاری از رجال عصر پهلوی در ازای خوش خدمتی هایی که به دربار و شخص شاه انجام می دادند پاداشهای مفصل دریاف تی کردند. در این سند به پاداش اهدایی از سوی محمد رضا شاه به پرویز ثابتی اشاره شده است.

کافه تاریخ- سند

جواب خوش خدمتی های پرویز ثابتی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •