روایت جهانگرد خارجی از بزرگ منشی ایرانیان در مواجهه با اقلیتهای دینی

روایت جهانگرد خارجی از بزرگ منشی ایرانیان در مواجهه با اقلیتهای دینی

بر طبق اسناد تاریخی و گزارشات سفرنامه های جهانگردان خارجی، ایرانیان مردمی مهمان نواز بودند و حتی نسبت به اقلیتهای سیاسی و دینی نیز برخورد شایسته و مطلوبی داشتند. اورسل جهانگرد هم بر این باور است که ایرانیان در رابطه با اقلیتها، آزاد اندیش و بزرگ منش هستند . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

 بر طبق اسناد تاریخی و گزارشات سفرنامه های جهانگردان خارجی، ایرانیان مردمی مهمان نواز بودند و حتی نسبت به اقلیتهای سیاسی و دینی نیز برخورد شایسته و مطلوبی داشتند. اورسل جهانگرد  هم بر این باور است که ایرانیان در رابطه با اقلیتها، آزاد اندیش و بزرگ منش هستند و به رغم تعصبات شدید مذهبی که بین کشورهای اسلامی موجود است؛ ایرانیان درباره پیروان مذاهب دیگر بسیار آزاد اندیش و بزرگ منش هستند. برای مثال ترکمنهای سنی که از قبایلی هستند که همیشه با ایرانیان بدرفتاری می کردند؛ همه ساله برای رفتن به  مکه از این کشور می گذرند،  بی آنکه با کوچکترین آزار یا ناراحتی مواجه شوند.

 

منبع:

اورسول ارنست، سفرنامه قفقاز و ایران، ترجمه علی اصغر سیدی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382،  ص 136

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •