دلبستگی ایرانیان به خانواده به روایت سفرنامه پولاک

دلبستگی ایرانیان به خانواده به روایت سفرنامه پولاک

نهاد خانواده از دیرباز در سرزمین ایران جایگاه و اهمیت ویژه داشت و ایرانیان به ویژه مردان ایرانی توجه و حساسیت زیادی روی خانواده و اعضای آن داشتند. این خصلت ایرانیان از چشم جهانگردان خارجی نیز پنهان نمانده است. ایرانی به خانواده پایپند است. ایرانی درک نمی کند که چگونه می شود دور از خانواده خود به سر برد یا از کار و سرنوشت آنها غافل ماند . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

نهاد خانواده از دیرباز در سرزمین ایران جایگاه و اهمیت ویژه داشت و ایرانیان به ویژه مردان ایرانی توجه و حساسیت زیادی روی خانواده و اعضای آن داشتند. این خصلت ایرانیان از چشم جهانگردان خارجی نیز پنهان نمانده است. ایرانی به خانواده پایپند است. ایرانی درک نمی کند که چگونه می شود دور از خانواده خود به سر برد یا از کار و سرنوشت آنها غافل ماند. بدین علت بود که روزی صدراعظم از من پرسید آیا در اروپا هیچ خویشاوندی ندارم. پس از آنکه به پرسش او جواب مثبت دادم با ریشخند از من جویا شد که پس نکند با قجران خویش و قم هستی!

منبع:

یاکوب ادوارد، سفرنامه پولاک: ایران و ایرانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی،1368، ص 86

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •