وقتی طرفداران آمریکا جای انگلوفیل‌ها را می گیرند

وقتی طرفداران آمریکا جای انگلوفیل‌ها را می گیرند

در کشورهایی که از نظر سیاسی به غرب وابسته هستند، حتی چینش نخبگان در درون کشور نیز مبتنی و متاثر از تعامل و تقابل های میان نخبگان است. طبیعتا این مسئله درباره ایران پهلوی نیز صادق بود و پایان قدرت هژمونی انگلیس و آغاز هژمونی امریکا در ایران خود را در رفت و آمدن نخبگان نشان داد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در کشورهایی که از نظر سیاسی به غرب وابسته هستند، حتی چینش نخبگان در درون کشور نیز مبتنی و متاثر از تعامل و تقابل های میان نخبگان است. طبیعتا این مسئله درباره ایران پهلوی نیز صادق بود و پایان قدرت هژمونی انگلیس و آغاز هژمونی امریکا در ایران خود را در رفت و آمدن نخبگان نشان داد:

«جنگ قدرت بین نخبگان سیاسی سنتی طرفدار انگلستان با نخبگان سیاسی نوپای طرفدار و مجری نوسازی و دگرگونی اجتماعی توصیه شده توسط امریکا با به قدرت رسیدن حسنعلی منصور و امیر عباس هویدا خاتمه یافته تلقی می شد. پایان یافتن ظاهری این رقابت ناشی از توافق کلی بود که بین امریکا و انگلستان بر سر تقسیم منافع نفتی تجاری و نظامی در ایران بعد از قیام خرداد 1342 به عمل آمده بود. در دهه 1340 در روابط ایران و انگلستان تنش هایی بروز می کند در عین حال هر دو طرف در کاهش تنش ها تمام نیرو و توان خود را به کار گرفتند به نحوی که به تدریج بر میزان همکاریهای بازرگانی و فنی دو کشور به صورت قابل توجه ای افزوده شد.»

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •