روایتی از ذوق هنری و فرهنگی شاه عباس صفوی در روابط خارجی

روایتی از ذوق هنری و فرهنگی شاه عباس صفوی در روابط خارجی

بدون شک تشکیل حکومت صفوی در ایران، سرآغاز ایجاد و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با دنیای غرب و اروپاییان بود. سیاست مدارا با غیر مسلمانان و اتحاد با اروپا علیه دولت عثمانی،از دلایل مهم نزدیکی ایران و اروپا در این دوره بود. اما در خلال روابط سیاسی و و امنیتی رشد و توسعهء هنر و صنایع دستی در دورهء صفوی . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

بدون شک تشکیل حکومت صفوی در ایران، سرآغاز ایجاد و توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با دنیای غرب و اروپاییان بود. سیاست مدارا با غیر مسلمانان و اتحاد با اروپا علیه دولت عثمانی،از دلایل مهم نزدیکی ایران و اروپا در این دوره بود. اما در خلال روابط سیاسی و و امنیتی رشد و توسعهء هنر و صنایع دستی در دورهء صفوی سبب شد دوستداران هنر شرق در اروپا عازم ایران شوند و به تدریج فرهنگ و هنر ایرانی چنان اثری بر فرهنگ و هنر غرب در کشورهایی مثل لهستان گذاشت که نجیب‌زادگان‌ لهستانی به پوشیدن لباسهای بلند شبیه اشراف‌زادگان شرق تمایل پیدا کردند. در دوران سلطنت شاه عباس صفوی روابط ایران با برخی از کشورهای اروپایی نظیر لهستان به حدی توسعه پیدا کرده بود که شاهان دو کشور مبادرت به ارسال هدایای فرهنگی به یکدیگر می کردند. بهترین نماد گفتگوی‌ فـرهنگهای‌ ایـران‌ و لهستان کپی ارزشمندی از انجیل بـود کـه کاردینال‌ کراکوف یعنی برنارد میس چوفسکی به شاه صفوی تقدیم ‌‌کرد‌. این اثـر،کـپی تذهیب شده‌ای از انجیل فرانسوی مـتعلق بـه مـیانه قرن سیزدهم‌ مـیلادی‌ بـود‌. شاه عباس با رضایت و خشنودی هدیه را پذیرفت و دستور داد‌ که مینیاتورهایش با جمله‌های فارسی‌ تکمیل شـود. پس از سـقوط سـلسلهء‌ صفوی‌ ایـن کـتاب بـه انگلستان‌ فرستاده شد. امـروزه این انجیل در زمرهء ارزشمندترین داراییهای مجموعهء کتابخانه پیربونت‌ مورگان در نیویورک است.

منبع:

نفوذ فرهنگ و هنر ایران در فرهنگ و هنر لهستان در عصر صفوی، تاریخ روابط خارجی، بهار و تابستان 1385، شماره 26 و 27 ، ص 30-31

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •