تسریع عجیب دولت آمریکا برای صدور ویزا برای ایرانیانی که اطلاعات مفید جاسوسی دارند!

تسریع عجیب دولت آمریکا برای صدور ویزا برای ایرانیانی که اطلاعات مفید جاسوسی دارند!

یکی از اسناد به دست آمده از فعالیت سفارت آمریکا در ایران که بعدها به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد بر تلاش این سفارتخانه به ویژه در روزهای نزدیک به تسخیر سفارت برای تسهیل صدور ویزا برای برخی از ایرانیان و نیز بستگان آنها که به هر شکل از اطلاعات مهم برخوردار هستند، تاکید کرده است. سند ذیل که در آن دستوری توسط نیروی هوایی آمریکا برای تمام وابسته های نظامی آمریکا در ایران صادر شده است این مهم را به وضوح نشان می دهد . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

یکی از اسناد به دست آمده از فعالیت سفارت آمریکا در ایران که بعدها به دست دانشجویان پیرو خط امام افتاد بر تلاش این سفارتخانه به ویژه در روزهای نزدیک به تسخیر سفارت برای تسهیل صدور ویزا برای برخی از ایرانیان و نیز بستگان آنها که به هر شکل از اطلاعات مهم برخوردار هستند، تاکید کرده است. سند ذیل که در آن دستوری توسط نیروی هوایی آمریکا برای تمام وابسته های نظامی آمریکا در ایران صادر شده است این مهم را به وضوح نشان می دهد:

تاریخ: 27 شهریور 1358 معادل 18 سپتامبر 1979

از: سرهنگ شیفر وابسته امور نظامی  دفاعی در نیروی هوایی آمریکا

به: تمامی وابسته های دفاعی آمریکا در تهران

موضوع: شرایط قبول توصیه برای صدور ویزا

عطف به: نامه سرکنسول مورفیلد درباره همین موضوع  مورخه 19 آگوست 1979

1 این نامه شامل راهنماییهایی به وابسته های نظامی آمریکا می باشد تا در توصیه هایی که برای

صدور ویزا می نماید آن را رعایت کنند.

2 وابسته های نظامی آمریکا درباره فامیل درجه یک افراد زیر می توانند رأی صدور ویزا توصیه

نمایند:

الف: افراد ارتش٬ ژاندارمری و شهربانی ایران که از سرگرد به بالا باشند.

ب: افراد هواپیمایی کشوری.

ج: افراد دیپلمات درجه یک ایرانی یا خارجی که با دفتر وابستگان نظامی آمریکا همکاری مستقیم

داشته باشند.

دوستان افراد فوق الذکر از این قاعده مستثنی هستند.

توصیه برای صدور ویزا تنها برای افرادی پذیرفته می شود که اطلاعات جاسوسی مفیدی برای آمریکا

داشته باشند. متقاضیانی که مشخصات بالا را نداشته باشند اما دارای موقعیتهای فوق العاده ای باشند

(مانند همافرهایی که اطلاعات باارزشی برای ما تهیه نموده اند) باید توسط سرهنگ شیفر تأیید شوند.

متقاضیانی که دارای شرایط ذکر شده در قسمت الف و ب و ج باشند باید قبل از مراجعه به اداره

کنسولگری توسط وابسته دفاعی یا معاون او مورد تأیید قرار گیرند.

3 بخش صدور ویزا می تواند به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی مورد استفاده

قرار گیرد؛ اطلاعاتی که معمولاً دسترسی به آن از راههای دیگر امکان پذیر نیست و باید توجه داشت که

صدور ویزا مورد استفاده شخصی افراد قرار نگیرد. افراد تنها وقتی برای ما مهم هستند که اطلاعات

جاسوسی باارزشی فراهم نمایند و یا راهی برای رسیدن به این اطلاعات ارائه دهند.

من در این معامله پایاپای (گرفتن اطلاعات در مقابل صدور ویزا) انتظار دارم گزارشهای مفیدی به

دست آید.

4 دفتروابسته نظامی می باید توجه داشته باشد که در هفته بیش از 5 توصیه برای صدور ویزا نداشته

باشد. به افرادی که دارای شرایط مذکور در قسمت الف و ب و ج نبوده ولی از دوستان نزدیک وابسته

دفاعی آمریکاهستندمی توان کارت مصاحبه با کنسول را به آنان داد. در هرحال نباید بیش ازیک کارت

در روز از طرف دفتر وابسته دفاعی برای مصاحبه صادر شود.

توماس شیفر

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •