تلاش آمریکا برای بهبود رابطه با ایران انقلابی

تلاش آمریکا برای بهبود رابطه با ایران انقلابی

در لا به لای اسناد و مدارک باقیمانده از مکاتبات سفارت آمریکا در ایران با وزارت امورخارجه مطالبی وجود دارد که از تلاشهای بی وقفه این دولت برای اصلاح رابطه خود با ایران انقلابی حکایت دارد. در یکی از این مکاتبات که در تاریخ 29 مرداد 1358 و توسط «لینگن» خطاب به وزارت امور خارجه آمریکا نگاشته شده درباره سیاستهای کوتاه مدت و بلندت مدت آمریکا در قبال ایران انقلابی می خوانیم . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

در لا به لای اسناد و مدارک باقیمانده از مکاتبات سفارت آمریکا در ایران با وزارت امورخارجه مطالبی وجود دارد که از تلاشهای بی وقفه این دولت برای اصلاح رابطه خود با ایران انقلابی حکایت دارد. در یکی از این مکاتبات که در تاریخ 29 مرداد 1358 و توسط «لینگن» خطاب به وزارت امور خارجه آمریکا نگاشته شده درباره سیاستهای کوتاه مدت و بلندت مدت آمریکا در قبال ایران انقلابی می خوانیم:

 

طرح کلی سیاست آمریکا در قبال دولت موقت و انقلاب ٬ طی دو برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی شده است.

سیاست کوتاه مدت:

درمدت زمان کوتاه (تاقبل ازتشکیلات یک دولت جدید) مامی خواهیم تمام مسایل گذشته حل شود

و از بیان هر گونه بحث و مجادله دوری شود. در طول این ماهها ما اساس معامله با دولت جدیدی که

امیدواریم دارای قدرت مؤثر بیشتری باشد طرح ریزی کنیم.

برنامه بلندمدت:

مامی خواهیم برای ایرانی کارکنیم که میانه رو باشد و ناسیونالیست های مخالف مذهب تسلط بیشتری

در اداره مملکت داشته باشند. در ضمن تا قبل از استقرار دولت جدید ٬ ما می توانیم طریق نفوذ در ایران را

امتحان کنیم. بایستی یک موقعیت توأم با اطمینان و احترام در ایران رواج دهیم ٬ ما معتقدیم که بایستی

حالا شروع به رفع مسایل دو طرف بکنیم و پیشنهادهای زیر را ارائه می دهیم:

1 فرستادن سفیری به ایران بازرگان و همکارانش امیدوارند ما بدون معطلی یک فرد غمخوار و دلسوز به

انقلاب ایران را انتخاب کنیم.

2 تماس با امام.

3 روابط نظامی را توسعه دهیم.

4 جلوگیری از بحث و مجادله بین دولت ایران و کمپانی های آمریکایی

5 چگونه می توانیم دستگاههای خبری پایگاههایمان را به کار اندازیم؟

6 چگونه می توانیم از ادامه تهیه نفت در ایران مطمئن شویم؟

7 توسعه کارهای کنسولگری و ویرانی.

8 توسعه فعالیتهای خبری و اطلاعاتی.

9 چگونگی فعالیتهای حقوق بشر

10  تصحیح نظر و اعمال ایرانیان راجع به آمریکا

هر دولتی که در ایران بر سر کار بیاید ٬ چه طرفدار شوروی و چه طرفدار سرمایه داری ٬ مایل خواهد

بود که دسترسی به تکنولوژی آمریکا ومقداری کمکهای نظامی و موادغذایی داشته باشد. بدون احترام به

آمریکا این موارد جزئی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت ٬ بنابراین باید دولت موقت و خمینی را در این

( جریان که این سیاست ایران برای ما غیرقابل قبول است قرار دهیم. (از ساندرز به نیوسام شهریور 58

دولت قبول نموده که روابط دوجانبه براساس احترام متقابل با ماداشته باشد ٬ ولی هنوز درسطح عموم

مطرح نگردیده.

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •