روایت علی دشتی از زمانی که سید ضیا به نماد تنفر تبدیل شد

روایت علی دشتی از زمانی که سید ضیا به نماد تنفر تبدیل شد

سید ضیاء را باید یکی از شخصیتهای کاملاً وابسته در تاریخ معاصر ایران به شمار آورد. وی که نقشی اساسی در کودتای سوم اسفند سال 1299 شمسی داشت بارها مورد قضاوت قرار گرفته است. یکی از جالب­ترین تعابیری که درباره این فرد به کار رفته توسط علی دشتی مطرح شده است. وی در معرفی سید ضیا در مطلبی با عنوان «آقای سید ضیاالدین مدیر روزنامه رعد» در روزنامه شفق سرخ می نویسد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سید ضیاء را باید یکی از شخصیتهای کاملاً وابسته در تاریخ معاصر ایران به شمار آورد. وی که نقشی اساسی در کودتای سوم اسفند سال 1299 شمسی داشت بارها مورد قضاوت قرار گرفته است. یکی از جالب­ترین تعابیری که درباره این فرد به کار رفته توسط علی دشتی مطرح شده است. وی در معرفی سید ضیا در مطلبی با عنوان «آقای سید ضیاالدین مدیر روزنامه رعد» در روزنامه شفق سرخ می نویسد:

«در این که سید ضیا یک وقتی حامی سیاست روس و پس از آن مدافع سیاست انگلیس بوده به دلیل اوراق رعد که مظهر این سیاست ها بود هیچ جای شبه نیست و به همین دلیل روزنامه رعد در ولایات نه تنها مورد توجه افکار عمومی نبوده بلکه مردم با یک قیافه خیلی عبوس و نفرت آمیزی آن را تلقی می کردند . . . در موقع تشکیل پلیس جنوب رعد نسبت به آن موافق بود . . . بعد از جنگ عمومی و تشکیل کابینه وثوق الدوله و آن میدان داری هایی که سید ضیا بر ضد مهاجرین و عناصر آزادیخواه و لیدرهای محبوب المله و رئیس الوزراهای پاکدامن می کرد و از وثوق الدوله با کمال جرات حمایت می کرد بر انزجار هیات عمومی نسبت به رعد و صاحبش افزوده این ازنجار و تنفر وقتی به سر حد کمال رسید که قرارداد شوم وثوق الدوله با کاکس منعقد و متعاقب آن 9 مقاله پر حرارت ولی بی منطق و مشتمل بر مدیحه سرایی نسبت به وثوق الدوله به قلم سید ضیا در رعد منتشر گردید. سید ضیا برای عقد قرارداد 1919 در جریده رعد نوشت «وثوق الدوله خدا خیرت دهد»

 

منبع: گذشته چراغ راه آینده، ص 49

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •