موسس اولین تئاتر ملی ایران

موسس اولین تئاتر ملی ایران

در تاریخ نمایش و تئاتر ایران، برای اولین بار اندیشه نمایش و بازی در پارکها و خانه ها به شکل خصوصی  به انجام رسیده بوده بود. اما اندیشه داشتن تئاتری بسته و برای تمام فصلها و همچنین برای پذیرفتن مردم کوچه و بازار در تماشاخانه ای به نام «تیاتر ملی» محقق شد . . .

کافه تاریخ- کافه هنر

 

در تاریخ نمایش و تئاتر ایران، برای اولین بار اندیشه نمایش و بازی در پارکها و خانه ها به شکل خصوصی  به انجام رسیده بوده بود. اما اندیشه داشتن تیاتری بسته و برای تمام فصلها و همچنین برای پذیرفتن مردم کوچه و بازار در تماشاخانه ای به نام «تیاتر ملی» محقق شد. این نخستین تیاتر عمومی و مردمی ایران بود زیرا که تمام مردم میتوانستند برای تماشاخانه به آنجا وارد شوند. ریاست این تیاتر با عبدالکریم محقق الدوله بود که خود با یاری گروهی از روشنفکران و بسیاری از همکاران گروه شرکت فرهنگ بنیانگذاری شد. محقق الدوله مردی اروپا دیده و تحصیل کرده بود و آشنا با فرهنگ اروپا. تیاتر ملی هر 15روز، یکبار برنامه داشت. دراین زمان در نمایشها، نقش زنها را مردها  بازی می کردند. دوران تیاتر ملی به درازا نکشید و با درگذشت محقق الدوله(1334 قمری) تیاتر ملی از هم پاشید.  

منبع:

هیوا گوران، کوشش های نافرجام؛ سیری در صد سال تیاتر ایران، تهران، انتشارات آگاه، 1360، ص 104

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •